Конкурс за концепция за развитие на бившата сграда на БНБ, гр. Пловдив​

#ТрезорЗаИдеи

Местоположение и особености

Бившата сградата на Българска народна банка – клон Пловдив, с админитративен адрес ул. „Райко Даскалов“ №51, е единична недвижима културнa ценност от новото време, без определена категория, декларирана, писмо №395/13.02.85г. на НИПК, разположена в групова недвижима културна ценност А – система от улични ансамбли по ул. „Княз Александър I“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Райко Даскалов“, ул „Христо Г. Данов“ и площад Джумая, попадаща в границите на Историческа зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“. 

По данни от кадастъра, сградата е с идентификатор 56784.518.415.1, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. “Райко Даскалов” № 51 е с функционално предназначение “Административна, делова сграда”, брой етажи 5, брой самост.обекти 2, застроена площ 1080 кв. м. Понастоящем постройката е разделена на два под-обекта, единият от които частна собственост, в който днес се помещава клон на Уникредит-Булбанк.

История

Зданието е построено за банкова сграда като практически запазва оригиналната си функция за целия си период на експлоатация. Построена е по проект на арх. Анри (Хайнрих) Майер (1856 – 1930 г.), който пристига в България през 1878 г., а през 1892 г. става главен архитект на първото българско изложение и проектант на голяма част от павилионите.

Сградата е изцяло издържана в духа на късния класицизъм, в който ясно личат ренесансовите влияния. Строителството на първоначалната сграда на банката, една от най-представителните за времето си сгради, е осъществено по негов проект през 1909 г. Оригиналното здание е решено като балансирана композиция от два обема – високо тяло с канцеларии и ниско тяло, в което е развит банковият салон с височината на две нива. Централната фасада откъм ул. „Райко Даскалов“ е била решена като строго симетрично, в 5 оси. В южната фасада, откъм ул. “Банкова” се четат и двата обема, по-ниският от които решен в 4 оси. Интересен елемент е и изявеният преход в нивата. Цялата композиция е с ясно подчертано членение и строг, но хармоничен единен ритъм.

Централната фасада е богато декорирана с пластични елементи – картуши, подчертани имитативни ключови камъни, пиластри с бази и коринтски капители, корниз с пластичен щукатурен зъборез, изтеглени с профил околопрозоречни рамки и деликатно загатнати подпрозоречни пана, семпло орнаментирана дограма от иглолистна дървесина. Във височина, първият етаж е подчертан с гранитен цокъл, над който е разгърната имитативна рустика посредством офомяне на мазилката. Пищни решетки от ковано желязо покриват частично прозоречните отвори, впоследствие дублирани от втори ред решетки, с различен характер и растер, които драстично влошават облика на централната фасада. Семпъл корниз отделя партерното ниво от „бел-етажът“ и третото ниво. Входът е подчетан с пиластри, с кадуцей и с елегантен каменен балкон, играещ ролята на козирка. Вторият и третият етаж са визуално обединени от пиластри, увенчани с коринтски капители. В бел-етажa върху прозоречните отвори е поставен визуален акцент посредством кадуцеи.

В подпрозоречните пана откриваме деликатни лети държачи за знамена. В третирането на прозоречните отвори също се забелязва своеобразен ритъм – тези на партерния етаж са решени като сегменти, на второ ниво – правоъгълни, на трето – с полукръгла арка. Строгата осева симетрия е подчертана и от кула с кръгъл люнет, с пластична декорация. 

През 1929 година сградата е разширена посредством пристрояване с по три оси откъм ул. „Райко Даскалов“ и по три оси откъм ул. „Банкова“, като по този начин са оформени и фронтовете на сградата откъм двете улици. 

Над корниза и покривните плоскости има две декоративно оформени капандури и островърха кула – три елемента явно видими от главната улица и допълващи образа на сградата като градоустройствен репер.

През 1974 година се изгражда надстройка над вече съществуващите етажи по ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Банкова“ и пристройка по ул. „Заменхов“ и ул. „П. Каравелов“, като по този начин се офомя цялостното квартално каре с периферна застройка с малък вътрешен двор-рампа. Фасадата откъм ул. „Заменхоф“ е решена с пиластри – интерпретация на дорийски стил и правоъгълни прозорци, което осъществява ясно визуално отличаване на отделните строителни периоди.

През 2006 – 2007 година е направено освежаване на частта от фасадите, които днес са собственост на „Уникредит Булбанк“ по фронта на ул. „Заменхоф“ и ул. „Петко Тодоров“. Използваните цветове се различават от оригиналната хроматика на сградата – охра, жълто и бяло (податки, за които откриваме в люпежите).

Понастоящем сградата се състои от подземен етаж (трезори), партер, два етажа и подпокривно пространство.

В плановата структура също се наблюдават интересни особености – лабиринто-образното подземие, решено конструктивно с носещи стени и пруски свод и вградени в стените трезори.

На партерния етаж са разположени канцеларски помещения и голям банков салон. Подовите настилки са решени с красиви керамични плочки. Впечатляващ е подходът към централния банков салон, в който пространствен акцент е въртящата врата, увенчана от вътрешната страна с часовник. 

На втория, бел-етаж, частичната анфиладна структура, характерна за канцеларските помещения се запазва. Впечатляващ акцент е гледката, която се разкрива към банковия салона от прозорците в коридора.

В коридора на третия етаж ясно личат следи от затворените панорамни полукръгли прозорци (симетрично оформени спрямо централната фасада откъм ул. „Райко Даскалов“), вероятно затворени при преустройството през 1974 година. В пристроените през 1970те помещения се откриват запазени елементи от актуални за времето интериорни решения – третиране на стени посредством дървени стенни пана.

В подпокривното пространство са разположени обслужващи помещения. Днес сградата е в добро конструктивно състояние и очаква своя нов живот.

 

 

От птичи поглед

Изглед на площадното пространство пред бившата банкова сграда

Контекст

Бившата сграда на БНБ се намира в централна градска част с GPS координати 42.1507741018731, 24.746340788733978. Централният ѝ вход е от запад към ул. “Райко Даскалов” – най-дългата пешеходна зона в Европа. Зданието е изтеглено назад спрямо фронта на околното застрояване като оформя малко площадно пространство, което във времето се развива като традиционно място за изложби, пърформанси на открито, панаир на занаятите и други културни мероприятия. 

В непосредствена близост, от северната страна, е разположен “Дом Левски”. Построен е на мястото на Караул хан през 1925 година по проект на арх. Иван Каназирски и арх. Петко Стоилов, като не променя функцията си на канторна сграда с търговски партерен етаж и до днес.

Банковото здание хармонично се вписва в околната среда, в която са добре запазени значителен брой близки по характер и датировка сгради, носещи духа на началото на XX век.

Площадното пространство пред бившата сграда на БНБ се явява своеобразна пресечница на два низа от площадни микро-пространства.

 Първият, по направление юг-север, е системата от пространства по най-дългата пешеходна ос – пл. “Централен”, пл. “Стефан Стамболов”, стълбите на Каменица, микро-пространството до сградата на ГХГ-Пловдив на ул. “Княз Александър I”, пл. Римски стадион, пространството на бившия “Рибен пазар”, пространството пред Централни хали, пространството пред бившата сграда на БНБ, пространството в близост до пешеходния мост, от северната страна на бул. “Шести септември”. 

По направление запад-изток, низът от градски микро-пространства може да се проследи от градинката на бившето кино “Кочо Честименски”, площад “Цар Калоян” и срещулежащото пространство до Таш Кюпрю джамия, Дондукова градина, пл. “Съединение”, площадното пространство пред бившата сграда на БНБ, пл. “Хеброс” и срещулежащото му пространство на кръстовището на бул. “Шести септември” и бул. “Цар Борис III Обединител” в югозападен квадрант.

В контекста на развитието на градската среда и развитието на културния микроклимат в Пловдив, както и предвид разположението на сградите за култура по продължение на ул. „Княз Александър I“, ул. „Райко Даскалов“ и предвид утилизацията на площадното пространство пред сградата като място за изложби, събития, панаири и пърформанси, предназначението на бившата сграда на БНБ като сграда за култура е логично и очаквано развитие, като така по подходящ начин ще бъдат обвързани смислово и функционално сградите на РАМ-Пловдив, РИМ-Пловдив, РПНМ-Пловдив и Галерия Капана и Капана – квартал на творческите индустрии.

Всичко това обуславя централната роля на сградата на БНБ като гореща точка, като визуален и функционален репер, като притегателно градско ядро, което да обживи по подходящ начин северната част на най-дългата пешеходна зона в Европа, като по този начин обогати преживяването на градската среда не само за гостите на града, но и за жителите му. 

Важно е сградата да остане достъпна и отворена за широката общественост чрез помещаването на една или няколко функции или превръщането ѝ в културен хъб, в който да бъде възможно различни заинтересовани лица от сферата на културата и/или творческите индустрии да осъществяват колаборации.

Създаване на трезор за идеи

Настощият конкурс за концепция за повторно използване на бившата банкова сграда има за цел да възстанови значението на сградата като градски репер чрез внедряване на нова функция предвид развитието на града. Необходимо е преосмисляне на  функциите и неизползваните пространства. Отварянето на знаковата за Пловдив сграда за широката общественост е от ключово значение за нейната социализация и опазване. 

Целта на настоящата инициатива е да бъдат идентифицирани и избрани подходящи функции за нейното бъдещо развитие, които да послужат като основа за ресоциализация като разпознаваем и ценен елемент от градската културна инфраструктура.

Очакваният резултат е откриване на възможност сградата да бъде отново във фокуса на околната територия чрез създаване на семантична връзка (физическа/виртуална/концептуална/артистична) не само с прилежащата територия, но и с цялостния градски организъм. Настоящият конкурс е проучвателен казус за систематична стратегия, която да даде основа за устойчивото опазване на недвижимите културни ценности.

Участниците следва да проучат и изяснят различните параметри за възможното осъществяване на предложената идея, като обосноват функционалната необходимост и целесъобразност на предлаганата идея; да определят функционалната структура и необходимите пространства, както и да направят икономическа обосновка. 

 В рамките на предложенията си участниците е добре да се фокусират върху определяне на функционалната структура на сградата, адекватния синтез между планираната функция и наличните дадености на сградата и интегрирането на сградата в съществуващата социална и културна инфраструктура. В рамките на икономическата обосновка да се предложи както модел за управление, така и предвиждания за времева рамка за процедурата, планирането и реализацията на предложението.

Представянето и подаването на концепциите не е обвързано с изработването на архитектурен проект. Състезанието е за идеи за нова функция на сградата и не представлява конкурс за идеен инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Няма конкретна функционална линия, която следва да бъде развита от участниците. Единствените ограничения са свързани с изискването сградата да остане с публични функции, а прилежащото ѝ площадното пространство да бъде хармонично включено, при спазването на най-добрите принципи и практики на опазването на културното наследство на национално и международно ниво, като се има предвид националната нормативна уредба и се подхожда с респект към оригиналната структура.

 

Изходни данни

За нуждите на участниците като изходни данни са предоставени следните материали:

 • GPS координати;
 • цифрова подложка на прилежащата територия (извадка от специализиран кадастър);
 • схематични разпределения на етажите с линеен мащаб;
  * Забележка: предоставените планове нямат за цел точност, а схематично разпределение за добиване на представа за структурата на сградата;
 • цифров модел на сградата;
 • снимков материал от интериор и екстериор;
 • възможност за оглед на място с цел запознаване със сградата.

Виртуална Разходка И дигитален модел

Възможността за виртуална разходка и използване на 3D модел е предоставена с любезното съдействие на „Рубекула“ – компания, специализирана в създаването на цифрови близнаци и 3D модели чрез използването на лидарна технология и фотограметрия. Имерсивният модел, съчетаващ най-новите методи и инструменти, се отличава с висока резолюция и фотореалистичен изглед, предоставяйки същинско преживяване на обекта и неговата среда. В настоящия модел можете да разчитате на точност от +/- 20mm на разстояние от 10m.

Резултати

Участниците трябва да изпратят два табла с размер А0, изясняващи концепцията им, портретна ориентация, или в цифров pdf формат с максимален размер от 20 MB, или на хартиен носител. Таблата, съгласно приложения образец, трябва да съдържат схеми, скици, чертежи, колажи (включително един задължителен външен колаж/изглед на площада пред сградата и един задължителен интериорен колаж/изглед на салона на банката), предложения за мото/слоган и др. Графичната документация следва да бъде придружена от обяснителна записка с обосновка на предложението в минимум 2000 и максимум 3000 думи.

Конкурсът не е анонимен.

Предложенията се подават:

– по електронен път на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg до 23:59 ч. на 30.04.2024;

или

– или на хартиен носител до 17:00 ч. на 30.04.2024 в деловодството на Община Пловдив,  пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за идеи” лично или чрез лицензиран пощенски оператор.
* Важи датата на пощенското клеймо.

Награден Фонд

Три от най-добрите идеи ще получат премия от по 3000 лв., ще бъдат представени на широката общественост под формата на обществено обсъждане и ще бъдат показани в рамките на изложба в откритите градски пространства пред бившата банкова сграда.

Състезанието е за идеи, не включва последваща строителна фаза и не представлява конкурс за идеен инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Изпращане на предложения и/или премиране в рамките на настоящия конкурс не представлява никакъв вид професионален ангажимент между Участника и Община Пловдив. Община Пловдив си запазва правата за свободно използване, публикуване и популяризиране на подадените предложения при споменаване на авторството на идеята.

3 x 3,000 лв.

График

Обявяване на конкурса: 26.02.2024 г.

Ден на отворените врати за оглед на място: 
15.03.2024; 22.03.2024 и 29.03.2024. 
*Посещението на място става след предварителна заявка и фиксиране на час по електронен път на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg

Краен срок за подаване на предложения:

 • 23:39 ч. 30.04.2024 г. по електронен път на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg
 • 17:00 ч, 30.04.2024 г. на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за идеи”

Обявяване на резултати:  след 20.05.2024 г.

Краен срок:

30 април 2024

Жури

Жури в нечетен състав ще заседава и ще оцени подадените предложения.

Преседател: заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“,
Община Пловдив

Членове:

 • Представител на КАБ – Пловдив
 • Представител на САБ – Пловдив
 • Главен архитект, Община Пловдив
 • Представители на пловдивски културни институции, гилдии и други публични личности

Съставът предстои да бъде обявен след 30 април 2024

Изисквания към участниците

Участие в конкурса могат да вземат физически и юридически лица на възраст над 18 години.

Допустими езици за предаване на предложенията са български и английски.

Известие за резултати

Всички участници ще бъдат уведомени за изхода от конкурса чрез официално обявление на сайта на Община Пловдив, а премираните – и лично, по електронен път.

Дисквалифициране:

Подадените предложения могат да бъдат дисквалифицирани в случай на:

 • невярно попълнена апликационна форма;
 • непредставяне на пълния комплект и обхват на изискуемите материали;
 • предаване на материали след крайния срок;

публикуване на идейното предложение преди обявяването на резултатите, включително в социалните медии и лични профили в социални мрежи, блогове и др.

Други:

Община Пловдив си запазва правата за свободно използване, публикуване и популяризиране на подадените предложения при споменаване на авторството на идеята. Участниците могат сами да публикуват идейното си предложение след обявяването на резултатите.

Други

С изпращането на идейното предложение всеки участник се съгласява с всяка част от настоящото задание и неговите условия, както и с окончателното решение на журито.

Община Пловдив си запазва правото да прекрати конкурса или промени графика по всяко време, ако организаторите преценят, че е необходимо или ако възникнат непредвидени обстоятелства.

Отговорите, дадени в секцията за въпроси и отговори, ще се считат за част от правилата на конкурса.

Запитвания за допълнителна информация се извършват единствено по електронна поща на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg

Въпроси зададени в социални медии или по телефон ще бъдат оставени без отговор.

За всеки въпрос, свързан със състезанието, участникът трябва да използва процедурата за въпроси и отговори.

За въпроси:

trezorzaidei@plovdiv.bg

Регламент за Лични Данни

Участниците се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани от страна на администратора.

Участниците се съгласяват обработването на личните им данни да бъде извършвано само и единствено за целта на настоящaта инициатива.

Участниците дават съгласието си за обработка на личните им данни свободно, конкретно за целите на т. 12.2., и на базата на предоставена от страна на администратора минимално необходима информация, съгласно чл. 13, пар. 1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Критерии за оценка

 1. Роля в градската среда:  35 т.
  • Целесъобразност на предложението в контекста
   на града (0-20 т.) * Забележка: Аргументиране избора на функция, съобразно нуждите на градското развитие.
  • Контекстуално, функционално и естетическо оформление на площадното пространство (0-10 т.)
  • Роля за местните общности (0-5 т.)
 2. Новаторство и оригиналност: 35 т.
  • Новаторство и оригиналност на идеята (0-20 т.)
  • Органичност и комплексности на идеята (възможност за мултижанрово съвсместяване, както и съвместяване на сродни дейности или комплементарни функции) – (0-10 т.)
  • Използване на съвременниа аудио-визуални и дигитални технологии (0-5 т.)
 3. Решение на интериорни пространства: 30 т.
  • Функционално зониране на
   вътрeшните пространства (0-10 т.)
  • Визуално оформление на вътрешните пространства (0-10 т.)
  • Реалистичност на изпълнение на предложените намеси и съответствие на предложението с ценността
   на сградата (0-10 т.)
 4. Икономическа и времева рамка на изпълнение на предложението: 10 т.
  • Икономическа обобсновка и на предложението (0-5 т.) * Забележка: включително предвиждания за брой посетители, целеви групи,  прогнозни уедрени показатели за разходи, приходи  и анализ.
  • Времева рамка на изпълнение на предложението (0-5 т.)
 

Въпроси и Отговори

Отговор: Отговори на въпросите, получени на електронен адрес trezorzaidei@plovdiv.bg, ще бъдат публикувани в тази секция. Имайте предвид, че отговорите, дадени в секцията за въпроси и отговори, ще се считат за част от правилата на конкурса. На въпроси, зададени по телефон или в социалните мрежи, няма да бъде отговаряно.

В пакета документи, папка „Изходни данни“ са качени подложки във формат DWG.

Предложените в изходните данни разпределения във формат dwg са индикативни и не претендират за точност, а са по-скоро общ поглед към разпределението на сградата. В допълнение, приблизителни размери можете да добиете и от възможността за виртуален оглед на сградата, както и по време на оглед на място в обявените дни. Конкурсът е за идеи и концепция и не необходимо детайлно изчертаване и представяне на проект.

Самото подаване на конкурсното предложение (попълнени приложения 1 до 5) в указания в условията срок се счита за регистрация и няма нужда от подаване на предварителна заявка за регистрация.

trezorzaidei@plovdiv.bgПотвърждаваме, че е възможно предаване на комплекта с конкурсното предложение (Приложения 1 до 5) по електронен път на адрес: trezorzaidei@plovdiv.bg и предаване на хартиено копие не е задължително. Предаването в цифров или хартиен вид е по желание на Участника.

За съжаление не можем да предоставим исканите от Вас материали. Можете да използвате виртуалния модел и виртуалната обиколка вътре в сградата не само за да разгледате нейния интериор, но също така да използвате наличните възможности за визуализиране на разпределенията по етажи етажите и да снемете някои размери с точност от +/- 20 mm на разстояние от 10м, като включително можете частично да изследвате и фасадите в предоставения виртуален модел. Можете също да използвате предоставения модел на 3d-point-cloud в пакета с документация. Можете да разгледате виртуалния модел тук: https://my.matterport.com/show/?m=M9X87wnmmNz

Приложение 2 е предоставено в двуезичен формат в пакета с документацията.

Силно препоръчително е да следвате предоставения шаблон.

Самото подаване на конкурсното предложение (попълнени приложения 1 до 5) в указания в условията срок се счита за регистрация и няма нужда от подаване на предварителна заявка за регистрация.

Огледите на място се организират на предварително обявени дати: 15.03.2024, 22.03.2024 и 29.03.2024, в периода 10:00 – 12:00 часа, като поради комплексността на сградата се върви в група. С цел най-пълноценно използване на възможността за оглед на
място препоръчваме да заявите Вашето желание за оглед предварително на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg, като включително оставите телефон за връзка. Препоръчваме спазване на началния час на обиколките. Няма ограничение в броя посещения на обекта в рамките на обявените дати за оглед на място.

Не, не се заплаща такса регистрация за участие.

Извадката от Общия устройствен план и легендата към него се намират в Документацията, папка „Изходни данни“. В допълнение, можете да се запознаете с Общия устройствен план на Община Пловдив на този линк: http://pdvoupo.bulplan.eu/map_default.phtml

Обяснителната записка е отделен елемент, част от приложенията, а именно Приложение 3 и следва да се предаде като отделен файл (в хартиен или електронен вариант).

Да това е вярно. Част от сградата е частна собственост и функционира като местен клон на банкова институция.

Ако правилно сме ви разбрали, имате предвид сградата “Дом Левски” (северно от сградата на банката). За съжаление сградата е частна собственост и не е в обхвата на настоящия конкурс.

Да, застроената площ е 1080 м2. Сградата обаче се състои от няколко нива, всички от които трябва да бъдат взети под внимание, т.е. разгънатата застроена площ. Можете да разгледате всички нива чрез възможността за виртуална обиколка тук:

https://my.matterport.com/show/?m=M9X87wnmmNz, като използвате и опцията за визуализиране на нивата в план (в долния ляв ъгъл).

Можете да добиете допълнителна представа за подземното ниво чрез нашата опция за виртуална обиколка (опцията за визуализация на етажен план в долния ляв ъгъл на екрана): https://my.matterport.com/show/?m=M9X87wnmmNz

Не е необходима предварителна регистрация. Регистрацията се завършва автоматично след изпращане на таблата и останалите формуляри за кандидатстване (Приложения 1-5). Крайният срок за подаване е 23:59 източноевропейско време, 30 април 2024 г. Моля, имайте предвид, че източноевропейската часова зона използва лятно часово време.

За съжаление не бихме могли да удължим срока. Състезанието обаче е за идеи и е отворено за участие. Моля, обърнете внимание, че регистрацията се завършва автоматично след изпращане на таблата и останалите формуляри за кандидатстване (Приложения 1-5). Крайният срок за подаване е 23:59 източноевропейско време, 30 април 2024 г. Моля, имайте предвид, че източноевропейската часова зона използва лятно часово време.

Крайният срок за подаване е 23:59 източноевропейско време, 30 април 2024 г.

Моля, имайте предвид, че източноевропейската часова зона използва лятно часово време.

Можете да предвиждате намеси по отношение на площада, разположен пред главната фасада, като се отнасяте с уважение към историческия и културния контекст и контекста на средата като цяло.

По отношение на историческата част на сградата (вижте архивните материали) не препоръчваме подобен радикален подход. В допълнение, по отношение на новата пристройка от 1970-те години, ако почувствате необходимост, можете да предложите премахване на някои от неносещите стени.

Функционалната интерпретация трябва да обхваща всички нива на сградата. Северозападната част на сградата обаче е частна собственост и не е включена в предоставените схеми. Можете да разгледате всички нива на сградата в рамките на опцията за виртуална обиколка на https://my.matterport.com/show/?m=M9X87wnmmNz, като използвате и опцията за етажен план в долния ляв ъгъл.

Не препоръчваме такъв радикален подход. Въпреки това, ако смятате, че вашият дизайн трябва да се опре на подобно решение, то то е изцяло Ваше решение.

Можете да правите интерпретации на дизайна като се отнасяте с респект към историческата сграда и нейния контекст.

Съгласно приетите в рамките на ЕС линии за поведение, подходът, който се прилага, е за ограничаване до минимум и/или прекратяване на сътрудничеството и контактите с Руската Федерация и Беларус на многостранно и двустранно равнище. Приет е подходът членове на институции на държави-членки на ЕС да не участват в събития, организирани или съ-организирани от Русия и/или Беларус, както и представители на двете държави да не се канят за участие в официални мероприятия, формати и други публични прояви, организирани от или под патронажа на ЕС, респективно от неговите държави-членки. При това е отчетен и фактът, че правителството на Руската федерация обяви списък с държави, които извършват „неприятелски действия“ срещу нея, нейни компании и граждани. Списъкът включва всички държави от Европейския съюз, в това число и България.

Добавянето на QR код е по Ваше усмотрение. Обръщаме внимание, че предаването на конкурсните предложения може да е както на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив, така и по електронен път на настоящия електронен адрес. По отношение на ограничението за обяснителната записка придружаваща предложението, то тя е минимум 2000 думи и максимум 3000 думи.

Секцията ще бъде допълвана с вашите въпроси.

Scroll to Top